Planer för hantering av översvämningsrisker

Aktuellt

Planer för hantering av översvämningsrisker

Webbsidor för respektive förvaltningsplan i de områden där planer utarbetats för åren 2022-2027. På sidorna finns planförslagen, samrådsmaterialet och eventuell tidigare utarbetad plan:

 


   


  Samrådet om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker har avslutats

  Under tiden 2.11.2020-14.5.2021 var det möjligt att ge sin åsikt om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker. Samtidigt pågick samrådet om förslaget till förvaltningsplan för vattenvården och från 1.2.2021 även planen för havsvården. Mer information finns på www.miljo.fi/paverkavattnen.

  Responsen kommer att gås igenom och sammandrag utarbetas för varje förvaltningsplan före slutet av augusti 2021 och förslagen revideras vid behov på basis av responsen. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner planerna för hantering av översvämningsrisker i december 2021. De färdiga planerna publiceras senast 22.12.2021. Det kommer även att göras ett riksomfattande sammandrag över både responsen från samrådet och själva planerna och det kommer att publiceras på denna webbsida.
   

  Målet för planerna är att minska översvämningsriskerna

  För de vattenområde som innehåller åtminstone ett område med betydande översvämningsrisk har utarbetats riskhanteringsplaner med målen och åtgärder för att förebygga och minska riskerna. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har förberett planer tillsammans med regionala översvämningsgrupper (översvämningsgruppernas sidor).

  Planerna handlar om bl.a. att prognostisera och varna för översvämningar samt att planera markanvändningen och räddningsinsatserna. Vidare utreder man behovet av och möjligheterna till exempel till hållning av översvämningsvattnet, utvecling av vattendragsreglering eller röjning och fördämning med beaktande av målen för vattenförvaltningen.

  En miljörapport har förellagts som en del av riskhanteringsplanerna. Bestämmelser om miljörapporter finns i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).

  Allmänheten hade möjlighet mellan 9.4.-9.7.2018 att framföra sina åsikter om utgångspunkterna och målen för samt beredningen av riskhanteringsplanen och den miljörapport som ska ingå. Sammanställning över åsikter finns på sidan www.miljo.fi/paverkavatten.

   

  Första riskhanteringsplaner för åren 2016-2021

  Andra planer

   

  Ytterligare uppgifter

  Utvecklingsingenjör Mikko Sane, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@syke.fi

  Publicerad 17-05-2021 kl. 9.07, uppdaterad 17-05-2021 kl. 9.44