Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för farligt avfall, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Vanda Energi planerar att bygga en anläggning för termisk behandling av farligt avfall där den värmeenergi som uppstår vid behandlingen utnyttjas för energiproduktion. Projektet fokuserar på avfall som i huvudsak uppstår i Södra Finland och som kräver behandling vid hög temperatur. Den nya förbränningsanläggningen är tänkt att lokaliseras till Vanda Energis avfallskraftverks tomt i Långmossebergen.

I projektet byggs en ny förbränningsanläggning för farligt avfall där farligt avfall som inte är lämpligt för återvinning förbränns i en roterugn. Den planerade mängden avfall som behandlas per år är cirka 45 000 ton. Med denna mängd avfall kan 150 GWh fjärrvärme produceras, vilket motsvarar cirka 9 procent av Vanda Energis årliga fjärrvärmeproduktion.

Projektansvarig är Vanda Energi Ab som är en av Finlands största stadsenergibolag. Projektet har en central roll i Vanda Energis strävan att slopa fossila bränslen till 2025. Dessutom stärker projektet rollen för cirkulär ekonomi i energiproduktionen och gör det möjligt att prissätta värme på ett förmånligt sätt även i framtiden.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

 • VE0, det vill säga 0-alternativet: Projektet genomförs inte.
 • VE1: En förbränningsanläggning för farligt avfall byggs på avfallskraftverksområdet i Långmosseberget i Vanda.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

MKB-beskrivningens papperversion är framlagd till påseende 20.1. - 19.3.2021 på följande platser:

 • Vandainfo, Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2 vån., 01300 Vanda
 • Helsingfors stadshus, registratur, Norra esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors
 • NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5 vån., Östra-Böle, Helsingfors
 • www.ely-keskus.fi/kuulutukset (välj Nyland) (elektroniskt)

Presentationen av miljökonsekvensbeskrivningen

 • Informationsmöte för allmänheten ordnas elektroniskt onsdagen 3 februari 2021 kl 17.00 – 19.00 på internet
 • Vanda Energi Ab:s informationsmöte för allmänheten (https://vantaanenergia.videosync.fi/yva-03022021/) På mötet behandlar man miljökonsekvensbeskrivningen och projektet.

Framförande av åsikter

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter och utlåtanden om MKB-beskrivningen skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 19.3.2021. Hänvisning: UUDELY/10363/2020.

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

 • Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
 • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
 • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

Kungörelsen tillpåseende

Kungörelsen offentliggörs den 20 januari 2021 och den ska vara till påseende tills den 19 mars 2021 på webbsidan av NTM-centralen i Nyland www.ely-keskus.fi/kuulutukset  (välj Nyland). Meddelande om kungörelsen ska publiceras i Vanda och Helsingfors städernas webbsidor.

NTM-centralens motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen och alla inlämnade åsikter och utlåtanden publiceras på internet: miljo.fi  (www.miljo.fi/VEfarligtavfallsforbranningMKB) efter det att motiverade slutsats givits.

 

 

Publicerad 19.1.2021 kl. 19.49, uppdaterad 19.1.2021 kl. 19.49