Tavoitteet

Hankkeen tärkeimmät aktiviteetit

 • Integroiva rannikkoyleissuunnittelu; GIS-menetelmien kehittäminen biodiversiteetiltään ja maisemaltaan arvokkaimpien alueiden valintaan rannikkoalueilta kartta- ja kuva-aineistojen avulla
 • Parhaiden vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuutta lisäävien kustannustehokkaiden sekä innovatiivisten menetelmien ja käytäntöjen kehittäminen, tiedonvälitys miniseminaarien, julkaisujen ja tiedotuksen välityksellä; kaupunkiniittyjen hoidon lisääminen (esim. perinnemaisemat kaupunkikeskusten lähettyvillä)
 • Rannikkoalueiden ja perinnebiotooppien ekosysteemipalvelujen kartoittaminen ja arvottaminen, esilletuonti ja huomioimisen lisääminen mm. maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa esimerkkien ja tiedotuksen välityksellä
 • Hoitosuunnitelmien laatiminen ja luonnonhoito, joihin integroidaan alueilta kootut historialliset aineistot ja kaukokartoitusmateriaali; historiallisten maisemamuutosten havaintomenetelmien ja käytännön ratkaisujen kehittäminen
 • Harvinaisten direktiiviluontotyyppien kunnostaminen ja avainlajien elinympäristöjen hoito ja huomioiminen suunnittelussa

GIS-menetelmien kehittäminen

Hankkeen tulokset

Innovatiivisten ja kustannustehokkaiden suunnittelu- ja hoitomenetelmien sekä hoitotoimien lisäksi hankkeessa syntyy käytännöllinen tietopaketti: kuusi julkaisua luonnonhoidosta. Luonnonhoitojulkaisut luodaan eri maiden yhteisessä tiiviissä työryhmäyhteistyössä mutta kuitenkin niin että lähes jokainen partneri on vastuussa oman julkaisunsa tuottamisesta. Julkaisu painetaan omassa "Natureship-sarjassa". Tehdyt julkaisut käännetään pääasiassa englanniksi ja merkittävissä osin myös suomeksi, viroksi ja ruotsiksi. Kaikki julkaisut ovat ladattavissa hankkeen Internet-sivuilta hankkeen valmistuttua.

Luonnonhoitokirjaston julkaisut ja päävastuutahot

Julkaisuja tuotetaan yhteensä kuusi kappaletta, jotka käsittelevät seuraavanlaisia teemoja (suluissa vastuullinen taho):

Vesiensuojelu ja rannikkosuunnittelu 

 • Integroitu rannikkoalueiden suunnittelu ja hoito Itämeren alueella (Gotlannin lääninhallitus)
 • Puoliluonnontilaisten alueiden hoito – historialliset näkökulmat yhdistettynä paikkatietomenetelmäpohjaiseen suunnitteluun (Metsähallitus, Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos)
 • Rannikkolaguunit Virossa ja Itämeren keskiosissa (Viron luonnonsuojelukeskus, Tarton yliopiston Pärnun yksikkö)

Kulttuurimaisemat ja luonnonhoito 

 • Kaupunkiniityt (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • Vesiensuojelu ja laiduntaminen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • Luonnon monimuotoisuuden avainlajit ja niiden elinympäristön hoito (Norrtäljen luonnonsuojelusäätiö)

Projektin kuluessa pidetään lukuisia yhteistyöseminaareja. Hankkeen lopulla järjestetään julkaisuista tiedotuskampanja ja loppuseminaari.

Kuva: Timo Pitkänen

Julkaistu 13.1.2014 klo 16.37, päivitetty 13.1.2014 klo 16.36