Partnerit Natureship-hankkeessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus, pääkoordinaattori

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hankkeen koordinaattori ja päävastuussa hankkeen toteutuksesta. Pääkoordinaattori (lead partner) vastaa pääasiallisesti jokaisesta hankkeen osa-alueesta:

  1. Hankkeen hallinto ja koordinointi
  2. Vesiensuojelu ja rannikkoalueiden suunnittelu
  3. Luonnon monimuotoisuus ja kulttuurimaisemat

Varsinais-Suomen ELY-keskus kerää ja jakaa hankepartnereidensa hankkimaa tietoa, järjestää yhteistyöseminaareja, raportoi hankkeesta ja kehittää integroitua rannikkoyleissuunnittelua. ELY-keskus vastaa myös julkaisuista "Kaupunkiniityt - elinvoimaa elävästä perinnöstä" ja "Eläimet rantaan - kyllä vai ei?".

Turun yliopisto, maantieteen ja geologian laitos

Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen tehtävänä hankkeessa on kerätä ja analysoida tietoa maiseman ja maankäytön ajallisista muutoksista valituilla Itämeren rannikkoalueilla. Menneisyyden paikkatietoa kerätään historiallisista kartoista ja maisemakuvista, tämän hetken tietoa puolestaan kaukokartoituksella ja maastohavainnoinnilla. Ajallista muutosta havainnoidaan käyttämällä paikkatietojärjestelmiä (GIS).  

Maantieteen ja geologian laitos myös suunnittelee ja julkaisee käytännön ohjeita näiden menetelmien hyödyntämiseksi osana elinympäristöjen tarkkailua ja hallinnointia. Turun yliopisto on paitsi tärkeä asiantuntija, mutta myös oleellinen tuki Gotlannin lääninhallituksen toteuttamassa integroidussa rannikkosuunnittelussa.

Metsähallitus, luontopalvelut

Metsähallituksen osuus hankkeessa on kerätä ja analysoida tietoa maiseman ja maan käytön ajallisista muutoksista yhteistyössä Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen kanssa. Lisäksi metsähallitus kehittää uusia menetelmiä uhattujen perinteisten maaseudun elinympäristöjen kuten rantaniittyjen ylläpitoon. Metsähallitus vastaa julkaisusta "Kulttuurivaikutteisen luonnonhoidon suunnittelumalli", jonka kirjoittamiseen osallistuu myös Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos. Julkaisu käsittelee kaukokartoitusmenetelmien ja vanhojen karttojen tehokasta käyttöä luonnonhoidossa.

Haminan, Salon ja Raision kaupungit sekä Vihdin kunta

Kaupunki- ja taajama-alueilla on arvokkaita viheralueita ja perinnemaisemia. Kaupunkiniityt ovat tärkeitä keitaita sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä että virkistyskäytössä. Kohdealueilla määritellään nykytilanne, käyttäjät sekä tulevaisuuden mahdollisuudet. Hankkeen aikana tehdään yhteensä viidelletoista kaupunkiniittyalueelle hoitosuunnitelmat. Uusia menetelmiä ja ratkaisuja luodaan yhteistyössä eri intressiryhmien kanssa. Näiden menetelmien avulla pyritään kehittämään perinnemaisemien käyttöä, hoitoa ja hallinnointia kustannustehokkaaksi sekä taloudellisesti ja ekologisesti kestäväksi. Alueet toimivat malliesimerkkeinä aktivoidakseen myös muita kuntia ja kaupunkeja kaupunkiniittyjen hallinnointiin.

Norrtäljen luonnonsuojelusäätiö

Norrtäljen luonnonsuojelusäätiön päämääränä hankkeen tiimoilta on parantaa ihmisten tietoisuutta rannikoiden perinnemaisemien luonnon monimuotoisuudesta sekä parantaa perinnemaisemalajiston selviytymismahdollisuuksia. Hyvänä esimerkkinä toimivat kalkkipitoiset perinnemaisema-alueet, joiden asiantunteva hoito on tärkeää alueille tyypillisten lajien säilyttämiseksi. Norrtäljen luonnonsuojelusäätiö pyrkii tähän suojelutyöhön tuottamalla ja julkaisemalla tietoa alueiden lajistosta ja kestävästä, kustannustehokkaasta, hallinnasta. Norrtäljen luonnonsuojelusäätiö vastaa Natureship-hankkeessa indikaattorilajijulkaisusta, jonka valmisteluun osallistuvat myös muut organisaatiot kuten Metsähallitus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Gotlannin lääninhallitus

Gotlannin lääninhallitus pyrkii osana hanketta löytämään uusia toimintatapoja rantavyöhykkeiden hallinnoinnin, suojelemisen ja virkistyskäytön kehittämiseksi. Uusia toimintatapoja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi pyritään kehittämään etsimällä ja testaamalla tapoja arvioida alueiden ekosysteemipalveluita suhteessa alueen muihin käyttötarpeisiin. Integroitu rannikkosuunnittelu testataan siis käytännön tasolla. Gotlannin lisäksi valitaan koealueita myös Virosta ja Suomesta.

Viron ympäristövirasto

Viron ympäristövirasto osallistuu hankkeeseen kartoittamalla, tutkimalla ja arvottamalla rannikon ekosysteemipalveluita. Viron ympäristöviraston tehtävänä on myös suunnitella rannikkomaisemien ja rannikon laguunien hallintaa ja suojelua. Hankkeen aikana tuotetaan informaatiomateriaalia sekä suoritetaan kyselyä maankäytöstä rannikkoalueilla.

Tarton yliopisto

Tarton yliopisto osallistuu hankkeeseen kehittämällä tärkeiden niittyalueiden ja kosteikkojen hallintaa rannikkoalueilla sekä tekemällä tutkimusta rannikon kosteikoista ja rannikkolaguuneista. Pyrkimyksenä on myös kehittää innovatiivisia ratkaisuja Pärnun kaupunkiniittyjen ja alueen ekosysteemipalveluiden tärkeyden julkituomiseksi. Merkittävä osa hankkeesta on laguunien ja fladojen hoito- ja käyttötutkimusta sekä sedimenttitutkimusta. Sedimenttinäytteet analysoidaan ja näytteiden raskasmetallipitoisuudet tutkitaan. Samalla voidaan selvittää, että pystytäänkö mutaa hyödyntämään vaikkapa kylpylöissä terveystuotteena.

Julkaistu 13.1.2014 klo 16.21, päivitetty 13.1.2014 klo 16.21