Hankekuvaus

Projektin hakija ja taustaa

Projektin hakija ja päävastuullinen organisaatio on Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka on profiloitunut Suomessa suuntaa näyttäviin ympäristöhoidon luotsihankkeisiin niin luonnonhoidon kuin rannikkosuunnittelunkin osalta. Hyvät kokemukset aiemmasta poikkitieteellisestä rannikkosuunnitteluhankkeesta ”Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa” sekä Saariston Interreg -kulttuurimaisemahankkeista synnyttivät vuonna 2007 idean alueellisten huipputoimijoiden kokoamisesta uuteen Interreg Central Baltic -hakuun.

Hankkeen yhteydet muihin ohjelmiin

Hanke toteuttaa kiinteästi Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2007–2012 tavoitteita mm. luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, luonnonvarojen kestävän ja hallitun käytön, luonnonmaiseman ja kulttuuriympäristön hoidon sekä laadukkaan hyvinvointia edistävän elinympäristön osalta. Laajemmalla tasolla hanke toteuttaa mm. biodiversiteettisopimuksen (CBD), Ramsarin yleissopimuksen ja eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteita. Lisäksi hanketoimia kohdennetaan Natura-alueille, jolloin hanke edistää myös luontotyyppien ja lajien suotuisaa suojelutasoa. Hankkeessa toteutetaan poikkitieteellistä ja osallistuvaa yhteistyötä, jossa eri maiden toimijat toimivat kiinteästi yhdessä koko hankkeen ajan.

Hankkeen kesto ja rahoitus

Hanke käynnistyi 1.10.2009 ja se päättyy 31.1.2013. Natureshipin kokonaisbudjetti on kokonaisuudessaan 1 398 569 €. Euroopan aluekehitysrahoituksen (eli EAKR-rahoitus) osuus projektin kokonaisbudjetista on 1 078 714 €, ja kansallisen rahoituksen osuus projektibudjetista on puolestaan 319 855 €.  

Projektin toimenpidealue

Natureshipin hankealueena on koko Central Baltic -alue, keskittyen lähinnä kuitenkin rannikkoalueiden valuma-alueiden luonnonhoitoon ja vesiensuojeluun.

Toimenpidealue käsittää Itämeren keskiosan rannikot ja valuma-alueet. Hankkeessa painotetaan erityisesti valittuja Natura 2000 -alueita sekä rannikkoalueita, joilla innovatiiviset kaikkia osapuolia hyödyttävät ratkaisut ovat erityisen tarpeellisia. Luonnon inventoiminen sekä hallinnan ja entisöinnin menetelmien kehittäminen alueilla keskittyy EU:n elinpaikkadirektiivin ensisijaisiksi soittamiin kohteisiin ja Natura 2000 -kohteisiin.

Innovatiivista luonnonvarojen hallintaa toteutetaan käytännössä muutamilla tärkeillä rannikon elinalueilla Lounais-Suomessa ja Saaristomerellä. Näihin mm. Raision kaupungin sekä Haminan kunnan alueisiin kuuluu niin Natura 2000 -alueita kuin tärkeitä lintuvesiäkin. Myös Vihdin kunnan ja Salon kaupungin kaupunkiniityt ovat hankkeen keskiössä. Metsähallituksen luontopalvelut testaavat uudenlaisia kustannustehokkaita hallintamenetelmiä harvinaisilla elinpaikoilla, kuten nummilla ja puustoisilla niityillä, Saaristomeren kansallispuiston, itäisen Suomenlahden kansallispuiston ja Suomen etelärannikon alueilla.

Ruotsin alueilla hanke keskittyy kalkkirikkaan maaperän niittyihin ja lettosoihin Norrtäljen kunnassa, joka sijaitsee rannikolla Tukholman pohjoispuolella, ja ekosysteemipalveluiden arvon määrittämiseen suhteessa muihin hyötykäytön paineisiin Gotlannin rannikkovyöhykkeellä.

Virossa tutkimukset, hallinnan suunnittelu ja rannikon laguunien ja niittyjen hallinta toteutetaan Saaren (Mullutu-Loode Natura 2000 -kohde ja Laidevahen luonnonpuisto), Läänen ja Pärnun alueilla.

Kartta: Iiro Ikonen

Julkaistu 13.1.2014 klo 13.52, päivitetty 13.1.2014 klo 13.52