Yhteismetsän puisto

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi            FI0417006

Kunta            Rautjärvi

Pinta-ala      9 ha

Aluetyyppi    SAC

Alue kartalla  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Alue sijaitsee Rautjärven kunnassa lähellä Simpeleen taajamaa ja rajoittuu luoteisreunastaan valtatie 6:een. Alue on säilynyt luonnontilaisena, viimeisistä, 20 vuoden takaisista pienimuotoisista harvennuksista on jäljellä muutamia sammaloituneita kantoja. Alue on kehityksen loppuvaiheessa olevaa järeää avointa havupuusekametsää. Sekapuuna on jonkin verran iäkkäitä koivuja. Metsä on varttunutta, puuston ke kiläpimitta on n.30 cm, koko alueella on ylispuustossa runsaasti järeitä, 40-50 cm paksuisia kuusia ja mäntyjä, korkeimpien puiden korkeus on yli 35 m. Lahoavaa maapuuta on koko alueella runsaasti. Järeitä, yli 40 cm paksuisia kuusi- ja mäntymaapuita on parisenkymmentä, myös koivumaapuuta on kauttaaltaan koko alueella. Maapuut ovat eriasteisesti lahonneita sammaloituneista liekopuista hiljattain kaatuneisiin. Kuollutta pystypuustoa on myös runsaasti ylispuustossa, paikoin ryhminä. Valtaosa kuolleista pystypuista on pystyynkuivaneita mäntyjä joista järeitä yli 40 cm:n runkoja n. puolet. Myös järeitä kuolleita kuusia on alueeella kymmenkunta. Kääpäisiä tikkojen hakkaamia koivupökkelöitä on varsinkin alueen itäosissa runsaasti. Kuolleen puuaineksen määrä tulee lähitulevaisuudessa runsastumaan alueella.

Alueen kasvillisuustyypit vaihtelevat itä-länsisuuntaisten harjanteiden ja niiden välisten korpinotkelmien mukaan. Kasvillisuustyypit ovat pääosin mustikka- ja käenkaali-mustikkatyypin kangasmetsää ja kangaskorpea, alueen kaakkoiskulman painanteessa on kaistale saniaisvaltaista lehtoa. Keskellä aluetta on kumpareiden ympäröimä soistuva matala n. hehtaarin kokoinen lampare, jossa valtalajeina ovat pullosara, vehka ja terttualpi. Alueen linnustoon kuuluvat mm. pyy, palokärki, kulorastas, peukaloinen, metsäviklo sekä pohjantikka, jonka syönnösjälkiä on runsaasti koko alueella kuolleissa havupuissa.

Pienestä koostaan ja epäedullisesta sijainnistaan valtatien tuntumassa huolimatta alue on rakennepiirteiltään alueellisesti merkittävä aarnialue. Verrattuna seudun muihin metsäalueisiin, alue poikkeaa selvästi seudun talousmetsistä luonnontilaisuudeltaan, iältään ja rakennepiirteiltään ja täydentää Kaakkois-Suomen alueen vanhojen metsien suojeluohjelmaa, jonka kohteita ei Saimaan itäpuolisen Etelä-Karjalan alueella ole. Alue on varsin edustava esimerkki luonnontilaisena säilyneestä vanhasta aarnimetsästä, jonka sijainti lähellä taajamaa tien vieressä lisää alueen arvoa opetuskohteena. Alue rajoittuu valtatie 6:een. Alueella on tehty pieniä harvennuksia 20 vuotta sitten, mutta niiden jäljet ovat häviämässä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien nii den suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: 

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Linkki tietolomakkeeseen jossa taulukossa 3.1 luontoyypit ja taulukossa 3.2 lajit

Suojelutilanne

Alueelle on perustettu luonnonsuojelualue Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Boreaaliset luonnonmetsät            8,5 hehtaaria

 

Julkaistu 3.9.2013 klo 13.12, päivitetty 18.5.2020 klo 16.17