Vuorisenvuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen tunnus FI0414009
Kunta Miehikkälä
Pinta-ala 70 hehtaaria
Alueen tyyppi SAC
Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Metsämaastossa ylävää harjualuetta reunaava, murroslinjan länsipuoleta rajaama pitkä ja kapea kalliojakso, joka rajoittuu jyrkästi alla oleviin lampiin ja suomaastoon ja tarjoaa erinomaisia näköaloja. Kallioalueen kivilaji on melko tasalaatuista viborgiittia, joka on rakenteeltaan kaunis. Itse Vuorisenvuori erottuu jyhkeänä seinämänä länsisuunnasta. Rajautuminen muualle, etenkin itään on epämääräistä. Länsijyrkänteen reunalla on eräs seudun parhaita näköalapaikkoja. Alueen itäpuolella on valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva Luotokangas.

Luonnonarvoiltaan arvokas kallioalue. Kalliokasvillisuus on edustavaa ja monipuolista. Alueen eteläosassa on vuorimunkin ja harvinaisen keltamaitteen kasvupaikka sekä jyrkänteen alla lehmuksia. Alueen poikki kulkee tie ja alueen reunoilla olevat suopainanteet on pääosin ojitettu. Voimakkaat metsänkäsittelytoimet saattaisivat haitata alueen kasvillisuutta.

Suojelutavoite

Tetolomakkeen taulukossa 3.1 mainittu luontotyyppi kuuluu alueen suojeluperusteisiin ja sen suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Linkki tietolomakkeeseen jossa lueteltu kohdassa 3.1 suojelun perustana olevat luontotyypit  3.2 suojelun perusteena käytetyt lajit

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokas kallioalue.

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa maa-aineslailla.

Suojelun perustana olevat luontotyypit

Nimi Pinta-ala hehtaaria
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 56

 

Julkaistu 3.9.2013 klo 11.21, päivitetty 18.11.2019 klo 13.45