Vuohilammen metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0420004

Kunta

Savitaipale

Pinta-ala

40 ha

Aluetyyppi

SAC

Alueen kartta

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (laita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Harjualueella sijaitseva topografialtaan vaihteleva matalien harjanteiden ja suppien metsäalue. Kasvillisuus vaihettuu eteläosan CT-tyypin mäntyvaltaisesta harjumetsästä pohjoisosan kuusivaltaisempaan MT-tyypin tuoreeseen kankaaseen. Syvimpien suppien pohjalla on pieniä   varpurämeitä ja tupasvillakorpia.

Yhdessä supassa on kirkasvetinen nevarantainen lampi. Puusto on vaihtelevanikäistä nuorista mänty- ja kuusitaimikosta suhteellisen iäkkääseen männikköön. Kuolleita pystypuita on alueella vain muutama. Maapuina on jonkin verran hiljattain kaatuneita ranteenpaksuisia mäntyjä ja kuusia. Puusto on avointa pohjoisosaa lukuunottamatta. Pensaskerroksessa on vähän nuoria kuusia.

Edustava suppa-alue. Osa suurempaa harjualuekokonaisuutta, jossa metsät ovat lähes poikkeuksetta jonkinasteisesti käsiteltyjä. Alue uhkaa jäädä eristyksiin alueen ulkopuolella reunalle ulottuvien päätehakkuiden takia. Harjumaasto on arkaa kulutukselle, ulkoilu on synnyttänyt alueelle voimakkaita polkuja, alueella on myös järjestetty  suunnistuskilpailuja.

Suojelutavoitteet

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: 

  • Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • Luontotyypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Linkki tietolomakkeen taulukon  3.1 luontotyypit ja 3.2 lueteltu suojeluperusteena olleet lajit

Vuohilammen metsän luontotyypit ja lajit lueteltu liitesivulla

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelma. Hankittu valtiolle suojelualueeksi.

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain keinoin perustamalla luonnonsuojelualue.

Suojelun perustana olevat luontotyypit

  • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit  36 hehtaaria
  • Puustoiset suot 1,6 hehtaaria

 

 

 

 

Julkaistu 3.9.2013 klo 13.38, päivitetty 25.9.2019 klo 12.20