Virojoki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

          

Alueen tunnus    FI0414013
Pinta-ala     0,6 hehtaaria
Kunta Miehikkälä
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla 

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

 

Alueen kuvaus

Virojoen Uudensillankosken koskijakso yhteensä noin 900 metrin matkalla maantien 3831 sillan molemmin puolin.
Luontodirektiivin liitteen II ja IV (a) lajeihin kuuluvan kirjojokikorennon tärkeä elinalue.

Pienen joen koskialue on herkkä veden laadun muutoksille yläpuolisella valuma-alueella. Pahin uhka on kosken ja sen välittömän ympäristön muuttaminen esimerkiksi perkaamalla.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Linkki tietolomakkeeseen jossa lueteltu 3.1 suojelun perustana olevat luontotyypit ja  kohdassa 3.2 suojeluperusteena käytetyt lajit

Suojelutilanne

Ei suojeluohjelmissa tai suunnitelmissa. Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin kirjojokikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikka.

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilain ja ympäristönsuojelulain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit

Nimi Pinta-ala hehtaaria
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium –kasvillisuutta 0,6
 

Luontodirektiivin liitteen II laji

  • kirjojokikorento Ophiogomphus cecilia
Julkaistu 3.9.2013 klo 11.23, päivitetty 18.11.2019 klo 13.35