Vilkkilä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi             FI0426004

Pinta-ala       22 ha

Kunta            Virolahti

Aluetyyppi    SAC (SPA:n sisällä)

Alue kartalla  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään paikan nimi)

Alueen kuvaus

Matalaa, ruovikon ja avovesialueiden mosaiikista koostuvaa merenlahtialuetta Kirkonturalla Talniemen ja Pajusaaren välissä sekä Vilkkilänturalla Kolsinpohjan itäsuulla.

Luontodirektiivin liitteen II ja IV (a) lajeihin kuuluvan täplälampikorennon tärkeä elinalue. Liika rehevöityminen ja umpeenkasvu sekä toisaalta liian laajat ruoppaukset tai niitot voivat tuhota täplälampikorennon elinympäristöt.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä. 

Linkin takana tietolomake, jonka taulukossa 3.2 on lueteltuna suojelun perusteena oleva lajisto

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Osa valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvaa Ramsar-kohdetta Kirkon-Vilkkiläntura. Virolahden merenranta-alueiden rantaosayleiskaavassa merkitty luonnonsuojelualueeksi.

Luontodirektiivin liitteen IV (a) täplälampikorento lisääntymis- ja levähdyspaikka.

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa perustamalla luonnonsuojelulain keinoin luonnonsuojelualue.

Suojelun perustana oleva laji

  • täplälampikorento  Leucorrhinia pectoralis
Julkaistu 3.9.2013 klo 14.05, päivitetty 28.5.2020 klo 10.53