Vanha-Mielon metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi             FI0411012

Kunta            Lappeenranta

Pinta-ala      14 ha

Aluetyyppi    SCI

Alueen kuvaus:

Vanha-Mielo on pääosin vanhaa, järeää kuusivaltaista metsää, sekapuuna harvakseltaan järeää koivua, haapaa, mäntyä ja pihlajaa. Metsätyyppi on pääosin lehtomaista kangasta, muita kasvillisuustyyppejä lehto ja kangaskorpi. Alueeseen kuuluu myös entistä peltoa, joka nyt kasvaa nuorta koivua, harmaaleppää ja muuta lehtipuuta. Kuvio on palautumassa edustavaksi kosteaksi suurruoholehdoksi. Alueella on muutamia pieniä kallioita, joissa mänty on valtapuulaji. Kuollutta pysty- ja maapuuta metsässä on niukasti. Alue on topografialtaan pääosin tasaista tai loivaa rinnettä, kallioiden reunoilla esiintyy muutamia pieniä (korkeus keskimäärin n. 2 m) kalliojyrkänteitä. Maaperä on ravinteista, paikoin lehtomultaa tai ohutta turvetta.

Vanha-Mielo on Etelä-Karjalan mittakaavassa melko edustava vanha metsä, jonka suojeluarvo lisääntyy ajan myötä. Alue on aivan koulun vieressä, ja alueella on epäilemättä suuri merkitys koulun opetus-, virkistys- ja liikuntakohteena. Alueella on myös runsaasti polkuja, joita käytetään ratsastusreitteinä. Vanha-Mielon virkistyskäyttömerkitys on suuri.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu        100%

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Alue ei kuulu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa perustamalla luonnonsuojelulain keinoin luonnonsuojelualue.

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

*Boreaaliset luonnonmetsät            90

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

*liito-orava

*priorisoitu laji

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

pyy

Julkaistu 3.9.2013 klo 10.46, päivitetty 10.6.2015 klo 13.20