Tuorusjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0414004

Kunta

Miehikkälä

Pinta-ala

74 ha

Aluetyyppi

SPA

Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Tuorusjärvi on valuma-alueeltaan pieni, peltojen ympäröimä järvi Urpalanjoen sivuhaaran latvoilla. Kasvillisuusvyöhykkeet ovat melko laajat. Järvi on jokseenkin kirkasvetinen ja rannat paria kesämökkiä lukuunottamatta rakentamattomat.

Järven pohjoispään länsi- ja itärantoja kiertää pensaikkovyöhyke, jossa on seassa kookkaampia lehtipuita. Eteläpää rajautuu suopohjaiseen, ojitettuun lehtoon. Järven itärannan keskivaiheilla, missä mökitkin sijaitsevat, on kallioista havumetsää.

Melko vaateliaan pesimälinnuston ohella järvellä tavataan huomattavia määriä arktisia vesilintuja levähtämässä ja ruokailemassa. Tuorusjärvi sijoittuu Virolahdelta sisämaahan suuntautuvan muuttoreitin varrelle.

Järvi on kalaisa ja kotitarvekalastusta harrastetaan. Järvi on maisemallisesti hyvin kaunis.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Linkki tietolomakkeeseen jossa lueteltu kohdassa 3.2 suojelun perusteena käytetyt lajit

Suojelutavoite

Tuorusjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (B II 2.10.).

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

Laji Tieteellinen mimi
lapasorsa Anas clypeata
harmaasorsa Anas strepera
punasotka Aythya ferina
tukkasotka Aythya fuligula
lapasotka Aythya marila
kaulushaikara Botaurus stellaris
ruskosuohaukka Circus aeruginosus
pikkujoutsen Cygnus columbianus bewickii
laulujoutsen Cygnus cygnus
nuolihaukka Falco subbuteo
kurki Grus grus
uivelo Mergus albellus
mustakurkku-uikku Podiceps auritus
luhtahuitti Porzana porzana
liro Tringa glareola

 

Julkaistu 3.9.2013 klo 11.17, päivitetty 18.11.2019 klo 14.08