Tingankoskenmäki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0414006

Kunta  Miehikkälä

Pinta-ala 31 ha

Aluetyyppi SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Vaalimaanjoen rannalla sijaitsevalla Tingankoskenmäen alueella on paikoin eri ikäistä haapaa sisältäviä korpijuotteja, pieniä soistumia sekä runsaasti maapuita ja majavien kaatamia puita. Jokivarressa on kapealti tulvan alle jääviä metsäalueita.

Merkittävä aarnimetsäkohde, jota monipuolistaa jokirannan majavapopulaatio. Uhkana jäädä saarekkeeksi talousmetsien keskelle.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: 

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 
  • luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Linkki tietolomakkeeseen jossa lueteltu kohdassa 3.1 suojelun perustana olevat luontotyypit ja  3.2 suojelun perusteena käytetyt lajit.

Suojelutilanne

Valtion luonnonsuojelualue (asetus 1115/93).

Suojelun perustana olevat luontotyypit

Nimi Pinta-ala hehtaaria
Boreaaliset luonnonmetsät 27
Boreaaliset lehdot 0,9
Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,3

Lajit

laji Tieteellinen nimi
korukeräpallokas Agathidium pulchellum
liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 3.9.2013 klo 11.15, päivitetty 26.11.2019 klo 8.34