Syrjiensärkkä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0423001

Kunta

Parikkala

Pinta-ala

129 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Ensimmäisen Salpausselän proksimaalivyöhykkeeseen liittyvän harjujakson osa käsittää polveilevan, jyrkkärinteisen ja kapealakisen, noin 30 metriä korkean selänteen, siihen liittyviä sivudeltoja, sivukumpuja, rinnakkais- selänteitä ja -harjanteita sekä näiden muotojen välisiä syviä harjuhautoja ja -kuoppia.

Kasvillisuus on pääasiassa puolukkatyyppiä, kenttäkerrokseltaan ruohoista, valorinteellä  osittain kanervatyyppiä. Monin paikoin esiintyy myös harjulehtomaisia kasvillisuustyyppejä OMaT- tyypistä kuivempiin kielovaltaisiin puolilehtoihin. Puusto on pääosin mänty- ja koivuvaltaista, seassa on joitakin vaihtelevanikäisiä istutettuja kuusimetsiköitä, myös haapaa ja harmaaleppää esiintyy runsaasti.

Alueen lammet ovat kirkasvetisiä, todennäköisesti lähdepohjaisia. Haapaluoso on saravaltainen avosuo (luhtanevaa), joka on muodostunut melko jyrkkäreunaiseen  laaksoon.

Suolla on runsaasti eri saralajeja (9 kpl), joista valtalajeina ovat piukkasara (Carex elata), luhtasara (Carex vesicaria) ja jouhisara (Carex lasiocarpa). Lisäksi valtalajina on korpikastikka (Calamagrostis purpurea ssp phragmitoides).

Pienien lampien ja järvien muodostamaa vesimaisemaa sisältävä, biologisesti monimuotoinen alue. Maisemallisesti ja monikäytön kannalta harju on merkittävä. Lisäksi se on keskeinen osa merkittävää pohjavesiesiintymää, jolla vahingollisten muutosten mahdollisuus on huomattava.

Alueen kupeessa on luonnontilainen, pienialainen, edustava ja suhteellisen monilajinen luhtainen saraneva Haapaluoso. Rahkasammalista suolla esiintyy harvinaista keräpäärahkasammalta (Sphagnum subsecundum). Alue on säilynyt täysin ojittamattomana.

Harjualueella metsätalous on ollut suhteellisen hillittyä, muutamia pienialaisia päätehakkuualueita ja jonkin verran taimikkoalueita tosin on. Alueen läpi kulkee useita metsäautoteitä. Lisäksi alueen lampien rannassa on jonkin verran loma-asutusta. Maa-ainesta on otettu jonkin verran alueen pohjoisosasta.

Jatkossa aluetta olisi suojeltava maa-ainesten otolta ja metsänhoitodossa olisi suositeltavaa varovainen
metsien käsittely, varsinkin ydinalueella korkeimman harjanteen ja sitä ympäröivien lampien ympäristössä.
Harjuun liittyvää pientä suoaluetta saattaa uhata turpeenotto. Lisäksi harjualueen hiekka saatetaan kaivaa,
jolloin suon luonnontilaisuus on uhattuna.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla .
  • luonnonsuojelualueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Linkki tietolomakeeseen jonka taulukoissa 3.1 on lueteltu suojelun perustana olleet luontotyypit ja taulukossa 3.2 suojeluperusteena olleet lajit. (pdf)

Suojelutilanne

Harjualue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Alueella on yksi yksityismaan luonnonsuojelualue.

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa maa-aineslailla ja maankäyttö- ja rakennuslailla, vesialueilla vesilailla.

Suojelun perustana olevat luontotyypit

Nimi Pinta-ala hehtaaria
Vaihettumissuot ja rantasuot 1
Boreaaliset lehdot 6
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 39

 

Julkaistu 3.9.2013 klo 11.51, päivitetty 27.11.2019 klo 12.21