Suuvuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0412001

Kunta

Lemi

Pinta-ala

9 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Kuhasen saaren länsirannalla sijaitseva pieni rapautumajyrkänteinen viborgiittivuori, joka hallitsee maisemaa järven suunnalta. Jyrkänteessä on monipuolisia rapautumamuotoja. Luonnonarvoiltaan hyvin arvokas kallioalue. Alue on erityisesti merkittävä uhanalaisen hietaneilikan kasvupaikkana sekä erittäin rehevän vuorenaluslehtonsa takia.
Voimakas metsien käsittely ja vilkas retkeily haittaisivat alueen kasvillisuutta, mutta tällä hetkellä varsinaisia uhkatekijöitä ei ole.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

Linkki tietolomakkeeseen jossa taulukossa 3.1 lueteltu alueen suojeluperusteet

Suojelutilanne ja toteutuskeinot

Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue   100 %

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokas kallioalue. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa maa-aineslailla.

Suojelun perustana olevat luontotyypit

Nimi Pinta-ala hehtaaria
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 7,2
Boreaaliset lehdot 0,99

 

Lajit

Hietaneilikka Dianthus arenarius subsp. borussicus .

Julkaistu 3.9.2013 klo 10.51, päivitetty 18.11.2019 klo 13.21