Suurtuvan niitty

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi                    FI0423006

Kunta                    Parikkala

Pinta-ala              1 ha

Aluetyyppi            SAC

Alue kartalla       Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Niukkalan kylän peltojen, laitumien ja pihapiirien välissä sijaitseva kivinen kaskeamalla raivattu tuore niittylaidun. Lähempänä tietä oleva alueen eteläosa on tuoretta niittylauhavaltaista niittyä ja pohjoisosa kuivempaa huopakeltanovaltaista ketomaista niittyä. Näiden osa-alueiden välissä on kostea puronvarsiniitty ja tiheää harmaaleppätaimikkoa. Niityillä kasvaa melko runsaasti jäkkiä.

Pitkään ja jatkuvasti laidunnettu niitty on säilynyt runsaslajisena ja matalana. Vastaavanlaiset runsaslajiset niityt ovat harvinaisia. Nykyisenkaltaisen laidunnuskäytön jatkuminen tulisi turvata. Harmaaleppätaimikon harvennus on aiheellista.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

Linkki tietolomakeeseen jonka taulukoissa 3.1 on lueteltu suojelun perustana olleet luontotyypit ja taulukossa 3.2 suojeluperusteena olleet lajit. (pdf)

Suojelutilanne

Kaakkois-Suomen perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa maanomistajan kanssa tehtävin sopimuksin.

Suojelun perustana oleva luontotyyppi

Nimi Pinta-ala hehtaaria
Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1
Julkaistu 3.9.2013 klo 11.58, päivitetty 27.11.2019 klo 11.56