Suurmäki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0415006

Kunta

Parikkala

Pinta-ala

12 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Tyrjänjärven tuntumassa sijaitseva pieni kallioalue, joka erottuu lähiympäristöstään selvänä kumpukohoumana Kallion laelta on kohtalainen näköala ympäristöön. Lähinäkymät mustine jyrkänteineen ovat eksoottisia.

Geologisilta ja biologisilta arvoiltaan hyvin merkittävä kallioalue. Myös maisemaltaan ja luonnontilaisuudeltaan varsin edustava kohde. Kallioalueen kivilaji on kohtalaisen harvinaista oliviinipitoista peridotiittia. Selänteellä on edustavia rakoilun lohkomia pieniä jyrkännemuotoja.

Rakosaniaistot ovat erittäin hyvin kehittyneet: hyvin runsaasti kiviyrttiä sekä muutoin verraten harvinaista tummaraunioista. Viistoilla kalliopinnoilla kasvaa mäkiminttua, kivikkoalvejuurta ja sinvuokkoa. Jyrkänteen alla on hyvin reheväkasvuinen lehto, jossa kasvaa mm. konnanmarjaa sekä lehto- ja kaiheorvokkia.

Kallion laella kasvaa mm. kuusamaa ja kevätlinnunhernettä. Kallion itäjuurella on kaunis haapalehto. Lakiosat ovat keski-ikäistä männikköä, rinteet katajavaltaisia, jokseenkin kulumatonta avokallioaluetta. Alueen läpäisevän sähkölinjan alla on kulleroa. Alueen luoteisosassa kulkee sähkölinja, jonka alla on säilynyt muualla tukahtunutta kulleroa.

Voimakkaat metsänkäsittelytoimet ja kuluminen saattaisivat vaurioittaa alueen kasvillisuutta. Alue sijaitsee Intsilän malmiolla ja malmiesiintymien hyödyntäminen tuhoaisi todennäköisesti kohteen.

Suojelutilanne

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Linkki tietolomakeeseen jonka taulukoissa 3.1 on lueteltu suojelun perustana olleet luontotyypit ja taulukossa 3.2 suojeluperusteena olleet lajit. (pdf)

Suojelutilanne

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokas kallioalue.

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa maa-aineslailla.

Suojelun perustana olevat luontotyypit

Nimi Pinta-ala hehtaaria
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 9,6
Boreaaliset lehdot 0,1

 

 

Julkaistu 3.9.2013 klo 11.35, päivitetty 27.11.2019 klo 16.13