Suurisuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0414005

Kunta

Miehikkälä

Pinta-ala

103 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

 Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi

Alueen kuvaus

Suurisuo on suurelta osin luonnontilaisena säilynyt keidassuo. Rämealueen tyypillisimmät suotyypit ovattupasvillaräme ja isovarpuräme. Neva on valtaosin lyhytkorsinevaa. Suon laitaosissa on korpea jasaranevakorpea.

Suolla olevat kovanmaan saarekkeet ovat säilyneet koskemattomina noin 50 vuotta. Niillä on valtosin tiheää kuusikkoa. Iäkäitä lehtipuita ja mäntyjä on kuusten joukossa siellä täällä.

Suon länsiosassa puuston kasvu on parantunut selvästi ojituksen myötä. Lisäksi ojitus on kuivattanut suota 50-100 metrin säteellä ojista.

Suurisuon valtalajeja ovat tupasvilla (Eriophorum vaginatum), juolukka  (Vaccinium uliginosum) ja suopursu (Ledum palustre). Suurisuo on laaja-alainen luonnontilainen keidassuo. Sen linnustossa on tärkeitä lajeja.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Linkki tietolomakkeeseen jossa lueteltu kohdassa 3.2 suojelun perusteena käytetyt lajit

Suojelutilanne

Alue kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Alue on valtion omistuksessa ja kolmannes siitä on metsähallituksen aarnialueena.

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain keinoin perustamalla luonnonsuojelualue.

Suojelun perustana olevat luontotyypit

Nimi Pinta-ala hehtaaria
Keidassuot 92
Boreaaliset luonnonmetsät 2
Puustoiset suot 23

 

 

Julkaistu 3.9.2013 klo 11.10, päivitetty 27.11.2019 klo 10.57