Sudensalmen metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0411009

Kunta

Lappeenranta

Pinta-ala

26 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Jyrkkään kalliorantaan rajoittuva kallioinen metsäkuvio. Alueella on runsaasti korkeuseroja, kallioportaita, mäkiä ja painanteita. Kosteuserot vaihtelevat lähinnä korkeusgradientin mukaan kuivista mustikkatyypin mäntykankaista märkiin mustikkakorpipainanteisiin. Muita kasvillisuustyyppejä alueella ovat OMT-tyypin lehtomainen kangasmetsä, kielovaltainen kuiva lehto ja OMaT-lehto. Ylispuusto on pääasiassa iäkästä järeää männikköä. Alikasvoksessa esiintyy kauttaaltaan kuusta, joka alueen pohjois- ja itäosissa on vanhempaa ja ylispuuston valtalaji. Sekapuina alueella on jonkin verran lehtipuita, pääasiassa vanhoja koivuja, jonkin verran haapoja ja tervaleppiä, muutama raita ja harmaaleppä. Kuolleita pystypuita alueella on vähän.

Koko alueella esiintyy vain muutamia keloja ja lahopökkelöitä. Maapuita on kuolleita pystypuita enemmän. Notkelmissa esiintyy järeämpiä havupuita. Puusto on pääosin suhteellisen avointa. Kallioisilla mäillä on paikoin myös pieniä kuvioita tiheämpää nuorta kuusikkoa.

Eteläsuomalaiseksi vanhaksi metsäksi puusto on iäkästä, alue metsätyypeiltään vaihtelevaa. Tyypilliselle
aarniometsällä ominaisten kuolleiden laho- ja maapuiden osuus alueella on pieni. Alue on lähellä Lappeenrannan kaupunkia golfkentän vieressä ja alueella on runsasta retkeilyä, mistä on merkkinä tiheä polkuverkosto.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: 

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Linkki tietolomakkeeseen, jonka taulukossa 3.1 luontotyypit ja 3.2 lajisto.

Suojelutilanne

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Kohteen suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain keinoin perustamalla luonnonsuojelualue.

Suojelun perustana oleva luontotyypit

Nimi PInta-ala hehtaaria
Boreaaliset luonnonmetsät 25


Lajit

  • liito-orava Pteromys volans
     
Julkaistu 3.9.2013 klo 10.42, päivitetty 13.11.2019 klo 15.09