Äpätinkangas

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi     FI0417009

Pinta-ala             100 ha

Kunta                   Rautjärvi

Aluetyyppi          SAC

Alue kartalla       Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Pääosin Torsa-järven ja paikallistien 14898 välissä sijaitseva monipuolinen metsäalue. Alue koostuu harjukummuista sekä niiden välisistä pienistä ojitetuista suopainanteista. Alueen metsät ovat pääosin tuoreen kankaan männikköä, jossa on sekapuuna runsaasti koivua, paikoin myös haapaa ja kuusta. Alueen koillisosassa Torsaan laskevan puron varressa on pieni lehtolaikku. Torsan rannassa on kapea kivinen hiekkaranta. Rantavallin ja hiekkarannan välissä on kapea tervaleppävaltainen lehtipuuvyöhyke. Myrskytuhon seurauksena alueella on laajoilla aloilla runsaasti lahopuuta, erityisesti maapuuna. Erityisen merkittävää on lehtipuuston runsaus.

Alue on alun perin suurelta osin vielä talousmetsää, mutta alue kärsi merkittäviä tuhoja vuoden 2010  Astamyrskyssä, mistä johtuen lahopuun määrä alueella kasvoi hetkessä moninkertaiseksi.. Alueeseen sisältyy jonkin verran taimikoita, mutta nekin ovat suurelta osin puulajisuhteiltaan monipuolisia ja luonnontilaisen kaltaisia. Puuston ikääntyessä ja lahopuun määrän lisääntyessä alueen suojeluarvo lisääntyy nopeasti. Erityisen merkittävää alueella on koivun runsaus.

Kokonaisuudessaan alue on Etelä-Karjalan alueella laaja ja monipuolinen metsäalue, joka on tärkeä alueen vanhojen luonnonmetsien suojelulle.

Alueen metsät ovat olleet metsätalouskäytössä ja suot ojitettuja. Alueen läpi kulkee paikallistie ja alueella on runsaasti metsäautoteitä. Alueen eteläosan poikki kulkee kaksi sähkölinjaa. Palanneenmäen kaakkoispuolella olevan suon pohjoisosa alueen ulkopuolelta on ojitettu.

Osa metsäautoteistä jätetään raivaamatta auki myrskyn jälkeen, eikä ojitetuille soille suunniteltuja ennallistamistoimia enää toteuteta. Alueen merkitys luonnonmetsänä kasvaa jatkossa entisestään.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjentila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue ei kuulu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin.

Alue on kokonaan valtion omistuksessa. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa perustamalla luonnonsuojelulain keinoin luonnonsuojelualue.

Linkki tietolomakkeeseen jossa taulukossa 3.1 luontoyypit ja taulukossa 3.2 lajit

Luontodirektiivin luontotyypit

Nimi Pinta-ala hehtaaria
Boreaaliset luonnonmetsät 45
Boreaaliset lehdot 0,3
Puustoiset suot 10

 

Lajit

 Laji Tieteellinen nimi
liito-orava Pteromys volans

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 3.9.2013 klo 13.20, päivitetty 11.5.2020 klo 10.58