Helmi-ohjelman toimeenpano - Varsinais-Suomi ja Satakunta

HELMI_Rävskär_CharlottaBerlin_700x400.jpg
Rävskär. © Charlotta Berlin

Ajankohtaista

Painopisteet 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella HELMI-elinympäristöohjelman painopisteenä ovat vuonna 2021 lintuvedet, perinnebiotoopit, pienvedet, metsäiset elinympäristöt ja suot.  

Lintuvesien inventointeja tehdään vuonna 2021 kahdella kohteella. Aiemmin aloitettujen lintuvesikohteiden hoitotoimia jatketaan ja hoidon suunnittelua sekä käytännön toimia aloitetaan uusilla kohteilla. Painopiste on rannikon merenrantaniittykohteilla, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä mm. uhanalaisille kahlaajille. 

Soidensuojelussa keskitytään erityisesti soidensuojelun täydennysesityksen kohteisiin, joita Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella on yhteensä lähes 6 000 hehtaaria. Lisäksi Helmi-ohjelmassa voidaan suojella maakuntakaavassa esitettyjä suojelukohteita (SL/S-merkinnät), suojelualueisiin rajautuvia soita sekä muita arvokkaita soita. Tavoitteena on muodostaa vesitaloudellisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia. Erityisen arvokkaita ovat alueet, joissa Helmi-suohon yhdistyy suojelunarvoisia metsiä. Helmin ensimmäisenä vuonna 2020 suojeltiin yhteensä 242 hehtaaria soita. 

Osana Helmi-soidensuojelua ELY-keskus osallistuu Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan LETOT-hankkeeseen Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Hankkeen tavoitteena on saada nykyistä parempi käsitys äärimmäisen uhanalaisten lettojen määrästä, niiden alueellisesta esiintymisestä sekä luonnontilasta. Lisäksi kootaan tietoa maakuntien lettojen suojelutilanteesta sekä niiden ennallistamis- ja hoitotarpeista. Hankkeessa kootaan olemassa olevaa alueellista lettotietoa. ELY-keskus toteuttaa myös maastoinventointeja molemmissa maakunnissa.  

Vuonna 2020 aloitettuja Natura 2000 -luontotyyppien inventointeja jatketaan usealla Natura-alueella Varsinais-Suomessa vuonna 2021. Inventoinnit sisältyvät Helmi-ohjelman metsäisten elinympäristöjen toimiin. 

Perinnebiotooppien inventointeja jatketaan kesäkaudella pääasiassa konsulttien toimesta. Inventointeja tehdään sekä Varsinais-Suomen että Satakunnan alueilla. Lisäksi perinnebiotoopeille on tänä vuonna tekeillä useita hoitosuunnitelmia ja kunnostus- sekä hoitotoimia tullaan tekemään Helmi-ohjelman puitteissa. 

Pienvesiteemassa Loimaan Pappisten Isolähteen alueelle laaditaan vuoden 2021 aikana hoitosuunnitelma ja Karvianjoen valuma-alueelle käynnistetään pienvesi-inventoinnit puroinventoinneilla (yht. 60 km). Pienvesiteemaan liittyvät kunnostukset alkavat myös vuoden aikana. 

Kunnostuskohteet 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella käytännön kunnostustoimet on saatu ensimmäisenä käyntiin lintuvesikohteilla. Lintuvesikunnostuksissa keskitytään kohteille, jotka on liitetty Natura 2000 -verkostoon lintudirektiivin perusteelle (ns. SPA-alueet). Lintuvesikunnostukset aloitettiin Mietoistenlahdella ja Viurilanlahdella vuonna 2020 ja vuonna 2021 lintuvesikunnostukset laajenevat Varsinais-Suomessa myös Paimionlahdelle, Oukkulanlahdelle, Kuusistonlahdelle ja Omenojärvelle sekä Satakunnassa Preiviikinlahdelle. 

Pienvesiteemassa kunnostustoimia tehdään Hyyppärän harjualueella ja Salon Somerojalle tehdään kalataloudellinen kunnostus. 

Muissakin teemoissa, kuten perinnebiotoopeissa ja metsäkohteissa, kunnostus- ja hoitosuunnitelmia on valmistumassa ja käytännön kunnostustoimiin on tarkoitus päästä kuluvan vuoden aikana.  

Helmi-resursseja 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueelle on vuodelle 2021 myönnetty 945 000 euroa Helmi-ohjelman toimeenpanoa varten ja käytettävissään ELY-keskuksella on 6,1 henkilötyövuotta Helmi-työtä varten. 

Yhteistyö 

Varsinais-Suomen ELY-keskus toimii Helmi-ohjelman puitteissa pääasiassa yksityisomistuksessa olevilla alueilla ja kaikki hoito- ja kunnostustoimet tehdään maanomistajien suostumukseen perustuen. 

Lisäksi HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella yhteistyötä varten on perustettu mm. METSO-HELMI -yhteistyöryhmä, joissa käsitellään soiden ja metsien suojeluun sekä niiden ennallistamiseen liittyviä yhteistyökysymyksiä. Lisäksi ELY-keskus tekee tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa. 

Yhteystiedot

  • Soidensuojelun toteuttaminen: Sari Jaakkola
  • Lintuvesien kunnostus: Maria Yli-Renko
  • Metsäteema: Risto Vilen
  • Perinnebiotooppien päivitysinventointi, hoitosuunnittelu ja kunnostus: Liina Salonen
  • Pienvedet ja rantaluonto: Iiro Ikonen
  • Lajien ja biotooppien inventointi ja suojelu: Risto Vilen ja Iiro Ikonen

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sivun lyhytosoite: ymparisto.fi/helmiohjelma/varsinais-suomi-ja-satakunta

Julkaistu 19.4.2021 klo 12.47, päivitetty 9.6.2021 klo 11.03