Helmi-ohjelman toimeenpano - Lappi

Ajankohtaista

Painopisteet

Lapin ELY-keskuksen alueella inventoidaan ja kunnostetaan perinnebiotooppeja ja lintuvesiä sekä kartoitetaan lettoja (Letot-hanke). Perinnebiotooppien hoitajien verkoston toivotaan vahvistuvan Lapissa ja ELY-keskus etsii tänä vuonna kohteiden kunnostajia sekä niitto- ja laidunnuspalvelujen tuottajia kohteita hoitamaan. Ks. tarkemmin Lapin tiedotteet.

Perinnemaisemainventointeja jatketaan Etelä- Keski-Lapin alueella yhteensä noin 800 hehtaarin alalla. Etusijalla ovat perinnebiotoopit, joiden kunnostukseen ja jatkohoitoon löytyy yhteistyötahoja. Lintuvesiä ja soita inventoidaan sekä tehdään kunnostussuunnitelmia.

Letot-hankkeen (2020–2025) tavoitteena on saada nykyistä parempi käsitys lettojen määrästä ja alueellisesta esiintymisestä sekä ennallistamis- ja hoitotarpeista. Hanke lisää tietoa myös lettolajien esiintymisestä. Tiedot kootaan ja dokumentoidaan ominaisuustieto- ja paikkatietoaineistoiksi tavalla, joka mahdollistaa tiedon monipuolisen jatkohyödyntämisen. Suomen ympäristökeskus (SYKE) vastaa ja koordinoi Letot-hanketta. Alueelliset ELY-keskuksen vastaavat maastoinventointien toteuttamisesta. Lapissa kesän 2021 inventoinnit keskittyvät Kittilän kuntaan.

Metsähallitus ennallistaa Helmi-rahoituksella suojelualueilla ja niiden läheisyydessä olevia ojituksia.

Kunnostuskohteet

Lapissa on eri vaiheessa olevia kunnostuskohteita tällä hetkellä 14; Utsjoen, Inarin, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Rovaniemen, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella. Kunnostussuunnittelua jatketaan useilla kohteilla tänä vuonna, viidellä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaalla kohteella suunnitelma on valmis ja varsinaisia toimenpiteitä päästään myös aloittamaan.

Louesaaren sillan tulvaniityillä Tervolassa aloitetaan raivaukset keväällä. Kunnostusta ja jatkuvan hoidon järjestelyjä tehdään yhteistyössä Pohjoisimman Lapin Leaderin Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hankkeen kanssa.

Kainuunkylän saarilla hoitotoimien suunnittelu ja toteuttaminen edistyvät. Aitojen rakentaminen ja raivaukset pyritään käynnistämään tänä vuonna lintujen pesintä huomioiden.

Resurssit

Helmi-elinympäristöohjelma työllistää Lapissa 4.5 henkilötyövuotta, minkä lisäksi hankitaan ostopalveluina mm. perinnemaisemainventointia, linnustoselvityksiä ja kohteiden kunnostuksia.

Yhteyshenkilöt

Perinnebiotoopit: ylitarkastaja Marjut Kokko

Lintuvedet: biologi Pihla Penttilä

Suot: ylitarkastaja Liisa Viitala

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 19.4.2021 klo 11.06, päivitetty 4.5.2021 klo 12.03

Julkaisija: