Palvelut ja asuinympäristöt

 
Eläkeläinen kaupassa
© Kuva: Saara Sivonen, YHA-kuvapankki

Ikääntyneen väestön asumista voidaan tukea asuntokannan korjaamisen lisäksi myös arjen sujumista tukevilla palveluilla. Palveluita on tärkeää tarkastella  laajemmin kuin pelkästään hoivapalvelujen näkökulmasta.

Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiselle on kasvavaa tarvetta. Esimerkiksi ikääntyneiden asumiseen liittyvää kiinteistöhuollon palveluliiketoiminta on vielä vähäistä. Artikkeli aiheesta Suomen Kiinteistölehdessä:

Ikäteknologiaa kotona asumisen tueksi

Ikäteknologia tarjoaa  uudenlaisia mahdollisuuksia kotona asumisen tueksi. Ikäteknologialla tarkoitetaan tietoteknisiä ja teknisiä ratkaisuja, joilla ylläpidetään tai parannetaan ikääntyvän elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan tukea arjessa selviämistä ja tuottaa turvallisuutta ikääntyneelle ja hänen omaisilleen.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa  toteutettiin selvitys kansainvälisistä ikääntyneiden kotona asumista tukevista älyteknologiaan perustuvista ratkaisuista ja uusista innovaatioista. Se tuotti tietoa ja näkökulmia siihen, miten kansallisella tasolla voidaan edistää teknologiaratkaisujen hyödyntämistä ja käyttöä ikääntyneiden kotona asumisen tukena. Selvityksen kohdemaita olivat Suomen lisäksi Japani, Yhdysvallat, Hollanti ja Tanska.

Valli Ry:n Ikäteknologiakeskuksen yhteistyössä Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kanssa tuottamista opaskirjoista löytyy tietoa ns. arkiteknologiasta sekä ikäteknologiaan liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta:

Vapaaehtoistyö ikääntyneiden kotona asumisen tukena

Ikäinstituutti ja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma tuottivat portaalina toimivan vapaaehtoistyön verkkosivuston.Se esittelee järjestöjen ja muiden tahojen tarjoamia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön ikääntyneiden asumisen parissa.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma  ja Valtaa vanhuus -verkoston järjestöt (Folkhäsans Förbund rf, Ikäinstituutti, Miina Sillanpää Säätiö, Suomen Setlementtiliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry ja Suomen Senioriliike ry) toteuttivat vinkkivihkon vanhusneuvostoille vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ikääntyneiden asumisen tukemiseksi.

Ikä- ja muistiystävällinen asuminen ja asuinympäristö

Mies istumassa puistonpenkillä
Kuva: Johanna Kinnari, YHA Kuvapankki

Ikääntyneiden kotona asumista voidaan tukea myös asuinalueita koskevilla ratkaisuilla, kuten kaavoituksella ja yhdyskuntasuunnittelulla. Kuntien strategiat ja keinot yhdyskuntarakenteen ja asuinalueiden kehittämisessä vaihtelevat suuresti. Suuret ja pienet kunnat sekä taajamat että haja-asutusalueet ovat hyvin erilaisessa tilanteessa.

Monissa maaseutukunnissa on paljon ikääntyneitä ja tarve lisätä heidän tarvitsemiaan palveluja. Myös väestöltään supistuvissa kunnissa ikääntyneen väestön toiveena on, että saisi asua kodissaan pitkään. Haja-asutusalueella etäisyydet palveluihin saattavat olla kuitenkin hyvin pitkät, mutta julkinen liikenne vähäistä.

Aineistot:

Asuinalue- ja talokohtaiset yhteistilat ja toiminta ja niiden toimivuus ikääntyneiden tarpeisiin

Asuinalueilla ja asuintaloissa tarvitaan esteettömiä kokoontumis- ja palvelutiloja yhteis - ja vapaaehtoistoimintaan. Asukastuvat ja - korttelit ovatkin levinneet moniin kaupunkeihin. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman selvityksessä esitellään uudenlaisia ratkaisuja jo vakiintuneiden ja ikääntyneiden kannalta hyvin toimivien tila- ja toimintaratkaisujen lisäksi. .

Palvelualueet ja -korttelit

Palvelualueilla tarkoitetaan asuinalueita, joilla on tavallisia asuntoja, senioritaloja, asumisyhteisöjä ja palvelu-asumista sekä asumiseen ja hoivaan liittyviä palveluja sekä muita hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja.

Ikääntyvässä ja kaupungistuvassa Suomessa tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja asumiseen ja palveluihin.

Palvelukortteli-konseptin tavoitteena on, että ikääntyneet asuvat kuntien taajamissa itsenäisesti ja hyödyntävät korttelin palveluja, kuten ruokailu- ja siivouspalveluja sekä liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia. Taajaman palvelukorttelikokonaisuuteen kuuluu erilaisia asumismuotoja, kuten yhteisöasumista, itsenäistä senioriasumista ja palveluasumista. Palvelukorttelin luonnollinen sijainti on taajaman keskustassa, missä lähipalvelut ovat hyvin saavutettavissa.

Aineistot:

Hervannan ikäystävällinen asuinalue

Tampereen Hervannan asuinaluetta kehitettiin ikäystävälliseksi asumisen ja osallisuuden näkökulmasta vuosina 2015–2017. Ikäystävällisyys painottui asuinympäristön ja asumisen ratkaisuihin sekä ikääntyneiden toiminta- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen. Tavoitteena oli kiinnittää huomio aktiivisena vanhenemiseen ja ikäystävällisten ratkaisujen kasvavaan tarpeeseen.

Kulkureittien esteettömyys ja levähdyspaikat pääreittien varrella ovat ratkaisevia liikkumisen, asioimisen ja yhteisöllisyyden kannalta. Korjaustarpeiden arvioinnissa ja uudisrakentamisessa on tärkeää huomioida ikääntyvän väestön tarpeet. Hervannassa tunnistettiin myös tarve matalan kynnyksen neuvontapisteelle, Lähitorille, joka tarjoaa myös yhteistiloja asukkaiden kohtaamisiin ja harrastustoimintaan sekä palveluja arjen tueksi. Hervantaan suunniteltiin 20 toimenpidekokonaisuutta, joista osa toteutettiin kehittämishankkeen aikana ja osan toteutus jatkuu. Hervannan toimenpiteitä ja kehittämistuloksia voidaan hyödyntää myös muissa maamme kunnissa ja asuinalueilla paikalliset erityispiirteet huomioiden.


Ikäystävällinen asuinalue -video (julkaistu 27.9.2017)

Julkaistu 5.11.2020 klo 9.05, päivitetty 5.11.2020 klo 9.05