NCC Oy:n Greggbölen maanvastaanoton laajennus, Loviisa

Hankkeen kuvaus

NCC Industry Oy:llä on Loviisan Greggbölessä toiminnassa oleva kalliokiviaineksen ottoalue. Nykyistä toimintaa on tarkoitus laajentaa suurentamalla vuosittaista ylijäämämaiden vastaanottomäärää (maks. 500 000 t/a) sekä lisäämällä toimintaan pilaantuneiden maiden vastaanotto ja käsittely.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 1:

Puhtaiden ylijäämämaa-ainesten vastaanottomäärä nousee max. 500 000 t/a ja alueen täyttökapasiteetti 3 700 000 m3 (6 700 000 t). Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisen kaltaisena. Toiminta-aika riippuu ylijäämämaiden muodostumisesta rakennushankkeissa. Maankaatopaikkatoimintaa harjoitetaan niin kauan, kunnes suunnitellut alueet tulevat täytetyksi kokonaisuudessaan. Maankaatopaikka on vuotuisten maksimi ylijäämämaiden vastaanottomäärien perusteella (500 000 t/a) arvioituna toiminnassa lyhimmillään noin 14 vuotta, mutta toiminta voi vuosittaisista massamääristä riippuen jatkua kymmeniä vuosia.

Vaihtoehto 2:

Vaihtoehdossa VE1 esitettyjen toimintojen lisäksi alueella vastaanotetaan ja käsitellään pilaantuneita maita. Maksimikäsittelykapasiteetti on 56 000 t/a. Mahdollisia pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmiä ovat öljyisten maiden kompostointi, huokosilmakäsittely, jätettä sisältävän maan käsittely sekä terminen käsittely. Puhdistetut massat sijoitetaan maankaatopaikalle, kun maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat alle valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen 214/2007 alempien ohjearvojen. Toiminta-aika on sama kuin vaihtoehdossa VE1.

Vaihtoehto 0:

Hanketta ei toteuteta, eikä hankealueille tule uutta toimintaa. Hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa nykyisen maa-aines- ja ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkamista ja loppuunsaattamista eli vaihtoehdon VE 0 mukaista tilannetta. Nykyinen lupa on voimassa vuoteen 2028 asti. Ympäristövaikutusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla tarkkuudella kuin varsinaisten toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukelpoista.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 31.5.2021 klo 7.05, päivitetty 9.7.2021 klo 14.56

Julkaisija: