Kaasuterminaalihanke, Hamina

Hankkeen kuvaus

Haminan satamaan suunnitellaan rakennettavan neljä uutta kallioluolaa käsittävä kaasu-terminaali paineenalaisena nesteytettyjen kaasujen varastointia varten. Kallioluolien yhteenlaskettu tilavuus on noin 345 000 m3. Kallioluolissa varastoidaan etaania, eteeniä, propaania, butaania ja niiden seoksia sekä propeenia. Hanke käsittää kalliovaraston louhinnan ja siitä muodostuvan louheen murskauksen sekä kaasujen varastoinnin. Hankkeeseen sisältyy kalliovarastojen lisäksi junanpurkupaikat sekä jäähdytin ja siirtoputkistot Ö3-laiturille laivojen lastausta varten. Lisäksi tontille rakennetaan huoltorakennus, sähkö-keskus ja turvasoihtu. Varastoitavat tuotteet kuljetetaan Haminaan junalla, säiliöautoilla tai säiliöaluksilla. Lähtevä liikenne tapahtuu pääasiassa säiliöaluksilla.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehdossa 1 (VE1) rakennetaan yhteistilavuudeltaan 345 000 m3 varastoluolat ja niihin liittyvät maanpäälliset rakenteet. Lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan nollavaihtoehtoa (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) saapui 25.3.2019

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta valmistui 22.5.2019

 

Julkaistu 27.2.2018 klo 10.39, päivitetty 13.9.2019 klo 12.18