Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta, Hamina

Hankkeesta vastaava

Hankkeesta vastaavana ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toimii Haminan kaupunki. Se suunnittelee alueen maankäyttöä ja tulevaisuutta käynnistyneessä asemakaavan muutosprosessissa.

Hankkeen kuvaus

Haminan Hillonlahden pohjoispuoleinen alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu pääosin satama-alueeksi. Haminan kaupunki on kesäkuussa 2020 käynnistänyt alueelle asemakaavan muutoksen, jonka päätavoitteena on osoittaa satama-aluetta teollisuusalueeksi. Asemakaavan mukaisten toimintojen toteutuminen edellyttää alueen louhintaa ja tasoittamista. Alueen kiviaineksen otosta ja murskauksesta kaupunki käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen asemakaavamuutoksen kanssa. Tavoitteena on, että kiviaineksen otto käynnistyisi alueella vuonna 2021 ja toiminta kestäisi alueella kokonaisuudessaan noin 5 vuotta. Hankealueen laajuus on noin 82 hehtaaria.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta vaihtoehtoa (VE1 ja VE0)

Vaihtoehto VE1: Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus asemakaavan mukaisen maankäytön toteuttamiseksi. Alue louhitaan tasoon +2,8…7,3 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy). Kalliota louhitaan yhteensä noin 3,8 miljoonaa kuutiometriä, minkä lisäksi alueelta poistetaan noin 0,6 miljoonaa kuutiometriä pinta- ja kaivumaita. Osa kiviaineksesta (noin 0,24 miljoonaa kuutiometriä) käytetään tulevan tehdasalueen tasaamiseen ja rakentamiseen joko louheena tai murskeena. Loput kiviaineksesta käytetään sataman suunniteltuihin täyttöihin, osa mahdollisesti markkinaehtoiseen kiviaineskysyntään. Ottotoiminta pyritään toteuttamaan siten, että tonttitarjontaa alueelle saadaan kysynnän mukaisesti. Koska rakennuslupien hakeminen asemakaava-alueelle ei ole vielä ajankohtaista, on alueen louhinnalle haettava maa-aineslain mukainen lupa.
 
Vaihtoehto VE0: Vaihtoehdossa tarkastellaan alueen ottamista asemakaavan mukaiseen käyttöön pidemmällä aikavälillä ja louhintamäärillä, joilla YVA-hankeluettelon vuotuinen louhintamäärä ei ylity. Tällöin louhintaa voidaan tehdä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavan ja rakennuslupien mukaisesti. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei tarkoita alueen luonnontilaan jättämistä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (vireille tulo 10.7.2020)

Arviointiohjelma on nähtävillä paperille tulostettuna dokumenttina

Haminan kaupungin kirjaamossa Puistokatu 2, Hamina sekä
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 1.krs neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola)

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja meneillään olevaa asemakaavan muutosta käsittelevä yleisötilaisuus pidettiin tiistaina 11.8 klo 17.30 alkaen Vehkalahtitalon Vehkalahtisalissa, Ruissalontie 8, 49410 Poitsila, Hamina.

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (vireille tulo 30.3.2021)

Kuulutus Hillonlahden teollisuusalueen louhinnan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf 80 KB).

Arviointiselostus on nähtävillä paperille tulostettuna dokumenttina

Haminan kaupungin kirjaamossa Puistokatu 2, Hamina sekä
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 1.krs neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola)

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta ja asemakaavan muutosta käsittelevä sähköinen yleisötilaisuus pidettiin keskiviikkona 7.4. klo 17.00 alkaen.

Perusteltu päätelmä

 

 

 

 

Julkaistu 8.7.2020 klo 0.00, päivitetty 1.7.2021 klo 14.42