Poikkeamisluvat rantarakentamisessa

Milloin lupa poikkeamiseen tarvitaan?

Poikkeamispäätös tarvitaan, kun

1. alueella ei ole kaavaa. Ranta-alueelle rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti kaavaa. Kaavana voi olla joko rakennuslupaan oikeuttava rantayleiskaava tai ranta-asemakaava.

Ilman poikkeamista voidaan suoraan rakennusluvalla sallia kuitenkin muun muassa seuraavat rakennushankkeet:
  • maa- ja metsätaloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen
  • olemassa olevan asuinrakennuksen (loma-asunto tai pysyvä asunto) kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus
  • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen (laajennettuna yhteensä enintään 60 m2 tai laajennus enintään 10 % entisestä).

Lisätietoja saat kunnan rakennustarkastajalta.

2. hanke on alueella olevan kaavan vastainen.

3. lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on vastoin kaavaa tai alueella ei ole kaavaa.

4. hanke on muutoin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tai -asetuksen (MRA), kunnan rakennusjärjestyksen tai rakentamismääräyskokoelman määräyksen vastainen.

Esimerkiksi MRL 116 § edellyttää, että rakennuspaikan minimikoko asemakaava-alueen ulkopuolella on 2000 m2. Jos hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka ei täytä tätä vaatimusta, tarvitaan lupa siitä poikkeamiseen.

Poikkeamisluvan hakeminen ja käsittely

Hakemuksen tekeminen ja naapurien kuuleminen

Poikkeamishakemus jätetään kunnalle. Naapureille on varattava tilaisuus lausua mielipiteensä hankkeesta. Kuulemisen hoitaa kunta, ellei hakija itse halua hoitaa naapurin kuulemista. Ohjeet naapurin kuulemiselle saa kunnasta.

Naapurin täytyy saada joko kunnalta tai hakijalta riittävä tieto hankkeesta, että hän voi esittää mielipiteensä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tieto hankkeen laadusta (lomarakennus, omakotitalo, sauna), laajuudesta (kerrosala ja kerrosluku), rakennuspaikan sijainnista ja koosta sekä rakennuksen likimääräisestä sijainnista (esimerkiksi asemapiirros). Jos nämä tiedot on esitetty erillisellä kartalla tai piirroksella, on hyvä selventää, millaisen kartan tai piirroksen perusteella naapuri on esittänyt mielipiteensä (esim. kartan tai piirroksen päiväys).

Se, että naapuri on saanut tiedon hankkeesta ja mahdollisuuden lausua mielipiteensä siitä, on osoitettava hakemukseen liitettävällä asiakirjalla. Naapurin myönteinen mielipide ei kuitenkaan ole poikkeamisen saamisen välttämätön edellytys eli kyseessä ei ole suostumus. Naapuri saa hankkeen kuitenkin tietoonsa ja saa esittää mielipiteensä, millä voi olla merkitystä asian ratkaisemiselle sekä hakijalle, joka voi vielä harkita mahdollisia muutoksia hakemukseensa.

Naapuri voi kuulemisen jälkeen seurata hakemuksen etenemistä, ja naapurilla on oikeus vaatia muutosta päätökseen.

Poikkeamisessa tarvittavat asiakirjat

Tietoja poikkeamishakemukseen liitettävistä tiedoista, asiakirjoista ja lomakkeesta saat kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Poikkeamispäätöksen jälkeen rakentamiseen tarvitaan vielä rakennuslupa, jota haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lisätietoja hakemisesta ja tarpeellisista asiakirjoista saa kunnasta.

Vinkki rantarakentajalle

Ennen kuin ryhdyt kaupantekoon, ota selvää haluamasi tontin kaavallisesta tilanteesta ja kaavan sisällöstä. Helpoimmin rakentamaan pääsee kaavoitetuilla alueilla, joilla on vapaita tontteja ja alueen maanomistajat ovat halukkaita niitä myymään. Jos kuitenkin päädyt hankkimaan tontin kaavattomalta alueelta, on hyvä tehdä ensin kaupasta esisopimus, koska hanke tarvitsee poikkeamisen. Lopullinen kauppa tehdään tällöin vasta, kun tarvittava lupa poikkeamiseen on saatu.

YO120 Rantojen maankäytön suunnittelu

Julkaistu 15.8.2013 klo 14.32, päivitetty 2.6.2017 klo 15.11